LISTA REFERENCYJNA
obiektów zrealizowanych w ostatnich latach
oraz wykonywanych aktualnie

L.p.
Nazwa obiektu
Inwestor
1

WODOCIĄGI, KANALIZACJE ,

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, WYSYPISKA

1
1
Kanalizacja sanitarna dla miasta Opoczno o długości 9 318 mb
UMiG Opoczno
2
Składowisko stałych odpadów komunalnych dla gminy Sławno
UG Sławno
3
Wysypisko odpadów stałych dla miasta Końskie
UMiG Końskie
4
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna dla miejscowości Mroczków Gościnny
UMiG Opoczno
5
Kanalizacja sanitarna dla miasta Końskie o długości 5 586 mb
UMiG Końskie
6
Kanalizacja sanitarna w m. Kałków - Godów
o długości 5872 mb.
UG Pawłów
7
Kanalizacja sanitarna w m. Strawczynek i Promnik ca L=29 248 mb
UG Strawczyn
8
Kanalizacja sanitarna z przejściem pod rzeką Drzewiczką
w Drzewicy ca L=1 733 mb
UMiG Drzewica
9
Kanalizacja deszczowa wraz z separatorem na osiedlu Słoneczne w Końskich ca L=3 475 mb
UMiG Końskie
10
Sieć wodociągowa "Owadów - Brzezinki" etap I ca L=6 749 mb
UG Sławno
11
Sieć wodociągowa "Owadów - Brzezinki" etap II ca L=29 348 mb
UG Sławno
12
Kanalizacja sanitarna w ul. Krzywej w Końskich ca L=1061 mb
UMiG Końskie
13
Kanalizacja sanitarna w Mszczonowie ca L=1535 mb
UMiG Mszczonów
14
Kanalizacja w ulicach Kilińskiego , Kolejowej , Mickiewicza , Warszawska , Pl. Wolności i Pl. Niepodległości w Drzewicy
o łącznej długości 6611 mb
UM i G Drzewica
15
Kanalizacja sanitarna w ul. Świętokrzyskiej i Targowej w Przysusze
o łącznej długości 2 900 mb
UM i G Przysucha
16
Przepompownia ścieków w ul. Puchały w Opocznie
UM Opoczno
17
Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Kozłowcu
o długości 2 981 mb
Urząd Miasta i Gminy w Przysusze
18
Siec wodociągowa o długości 8 620 mb dla miejscowości
Jeżów i Gracuch
Urząd Miasta i Gminy  Końskie
19
Oczyszczalni ścieków typu "HYDROCENTRUM" dla miasta Końskie - etap I o przepustowości 1020 m3 na dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Urząd Miasta i Gminy  Końskie
20
Budowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach w technologii EvU przepustowość 230 m3 na dobę
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
21
Wodociąg o dł.948 mb ze wsi Kozłowiec do Radiowo - Telewizyjnego Centrum Nadawczego wraz z hydroforownią w miejscowości Przysucha
TP EmiTel Sp. z o.o. Lublin
22
Kanalizacja sanitarna o dł. 531 mb wraz z przyłączami o łącznej
dł. 379,5 mb w ul. Rawskiej i Targowej oraz sieć wodociągowa
o łącznej dł. 505 mb w ul. Rawskiej w Mszczonowie
Urząd Miasta Mszczonów
23
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Oblęgorek - Oblęgór , gm. Strawczyn
Urząd Gminy Strawczyn
24
Kanalizacja sanitarna o dł. 822 mb w ul. Leśnej w Końskich
UMiG Końskie
25
Kanalizacja ciśnieniowo - grawitacyjna Sielpia - Końskie ( kanał grawitacyjny dł. 486 mb , kanał tłoczny dł. 8494 mb )
UMiG Końskie
26
Przebudowa ulic Krzywej i Górnej w Końskich od 0+000 - 1+145,7
PRD „DROMO” Końskie
27
Kanalizacja sanitarno grawitacyjna - ciśnieniowa w miejscowości
Sielpia Letnisko
UMiG Końskie
28
Kolektor sanitarny o dł. 3081 mb z przyłaczami o łącznej długości 679 mb i pompownią ścieków w miejscowości Garbatka Letnisko ("Polas", "Południe", "Ponikwie")
Urząd Gminy Garbatka Letnisko
29
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków we wsi Gatniki gm. Końskie
UMiG Końskie
30
"Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zacisze w Kleszczowie - etap IV"
Urząd Gminy w Kleszczowie
31
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w ul. Polnej w Końskich
UMiG Końskie
32
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda, Śmietanki , gmina Kozienice
UM Kozienice
33
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Brzeźnica, Psary, Janików Folwark gm. Kozienice
UM Kozienice
34
Budowa kanału sanitarnego w m. Miedziana Góra (Herby) - Etap II.
Gmina Miedziana Góra
35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie - etap I
Gmina Moszczenica
36
Ochrona ekosystemu zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gm. Klembów
Urząd Gminy Klebów
37
Rozbudowa miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli (budowa II-giej niecki składowiska)
Miejski Zakład Komunalny Sp.z.o.o. w Stalowe Woli
38
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów
gmina Końskie
UMiG Końskie
39
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów gm. Kozienice
UM Kozienice
40
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chylice i zalesie Dolne - etap II/2 i etap IV –
UM Piaseczno
41
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz – etap II (strona zachodnia)
Gmina Siewierz
42
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarczek, Świętomarz, Brzezie w gminie Pawłów
Gmina Pawłów
43
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu <Moje boisko -Orlik 2012> w Przedbórz
Gmina Przedbórz
44
Kontrakt V Budowa kanalizacji zlewni ulic: Gruntowej i Karniszewickiej - część B w Pabianicach
PWiK Pabianice
45
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie - Niebo - Piekło na odcinku od km 0+000 do km 2+290 na długości 2290 mb (ul. Południowa w Końskich)
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
46
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bytom, Kontrakt nr 6 część C
PWiK Bytom
47
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz
Gmina Małogoszcz
48
Wykonanie kanalizacji z przyłączeniami kanalizacyjnymi dla miejscowości Miedzierza, Matyniów, gmina Smyków
Gmina Smyków
49
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach "Kompleksowego uzbrojenia terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu"
Gmina Małogoszcz
50
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice).
KGK Kozienice
51
Zadanie 12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara, Końskie obręb 2 i 3
PWiK Końskie
52
Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proćwin
Kontrakt Nr 06
PWiK Końskie
53
Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kornica
Kontrakt Nr 07
PWiK Końskie
54
Zadanie 9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej m. Końskie, obejmującej ulice Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową, Staromłyńską, Odludną i Fabryczną
Zadanie 23 – Budowa kanalizacji deszczowej w części wschodniej m. Końskie obejmującej ulice : Nadstawną, Gruntową, Piaskową, Graniczną i Glinianą
Kontrakt Nr 04
PWiK Końskie
55
Zadanie 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogów
Zadanie 22 – Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rogów
Kontrakt Nr 03
56
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów
UM Kozienice
57
Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach: Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska A, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępa Wólczyńska w gminie Kozienice
KGK Kozienice
58
Budowa infrastruktury technicznej – dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica.
UMiG Końskie /Strabag
59
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie Zadanie nr 5 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierosławice" Kontrakt Nr 17
PWiK Modliszewice
60
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectw Bronów i Ligota *
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach
61
Z-14 - Budowa kanalizacji w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji), Część 2
Gmina Wieliczka
62
Kontrakt W3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Olkusz dla projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I" *
PWiK OLKUSZ
63
Zadanie I-3 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej od ul. Wapiennej do ul. Parcze (ul. Wiśniowa, Parcze, Cegielniana, Podgrabie i Sikorka w Olkuszu), Część I *
PWiK OLKUSZ
64
Zadanie I-4 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Wapiennej, Część II
PWiK OLKUSZ
65
Zadanie I-5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej ciążącej do ul. Rabsztyńskiej, Część III
PWiK OLKUSZ
66
Zadanie I-7 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na osiedlu Glinianki (Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Lipowa, Topolowa, Kwiatowa, Malinowa, Westerplatte, Storczykowa, Jesionowa, Zielona, Astrów), Część IV *
PWiK OLKUSZ
67
Zadanie I-14 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Olkuszu *
MPWiK Olkusz
68
Kontrakt IV-Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Bory w Jaworznie *
MPWiK Jaworzno
.
DROGI
1
1
Drogi leśne 11400m2
Nadleśnictwo Stąporków
2
Ulice osiedlowe osiedla "Słoneczne" w Końskich
wraz z kanalizacją deszczową
UMiG Końskie
3
Droga leśna L=870mb oraz remont zbiornika
p.poż. w leśnictwie Puszcza
Nadleśnictwo Przysucha
4
Asfaltowe nawierzchnie drogowe wraz z chodnikami i odwodnieniem - kanalizacja deszczowa
na os. Słoneczne w Końskich
UMiG Końskie
5
"Budowa asfaltowych nawierzchni ulic wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Słoneczne II
w Końskich"
UMiG w Końskich
6
Modernizacja drogi leśnej wewnątrzzakładowej
oddz.211/222-208/219
Nadleśnictwo Włoszczowa
7
Drogi leśne 11400m2
Nadleśnictwo Stąporków
8
Ulice osiedlowe osiedla "Słoneczne" w Końskich wraz z kanalizacją deszczową
UMiG Końskie
9
Roboty budowlane polegające na budowie drogi leśnej nr 105
w Leśnictwie Adamów
Nadleśnictwo Zagnańsk
10
Budowa drogi leśnej Piasek - Kozia Wola od km 1+350 do km 4+126
Nadleśnictwo Barycz
11
Przebudowa odcinka drogi leśnej Nr 30 na terenie leśnictwa Puszcza
Nadleśnictwo Przysucha
12
Budowa parkingu w leśnictwie Odrowąż - etap I
Nadleśnictwo Stąporków
13
Budowa drogi leśnej nr 11 - etap II od km 4+248 do km 4+656,5
Nadleśnictwo Stąporków
14
Roboty budowlane dot. przebudowy drogi leśnej wewnątrzzakładowej nr 52 na terenie leśnictwa Myszki
.
15
Przebudowa odcinka drogi leśnej nr 29 na terenie leśnictwa Puszcza i Zapniów
Nadleśnictwo Przysucha
16
Budowa drogi leśnej w l-ctwie Kacprów od km 0+000 do km 0+800
Nadleśnictwo Barycz
17

Budowa brodu rowerowego przez rzekę Silnicę pod mostem w ul. Ogrodowej na trasie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul.Husarskiej w Kielcach

Miasto Kielce
18

"Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica."

STRABAG/UMiG Końskie
19

"Oczyszczalnia wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej wraz z drogą dojazdową dojazdową, placem manewrowym na terenie działek o nr ewid. 188/1 i 195"

MZD Kielce
20

"Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Wola Zagłobieńska, gmina Boguchwała i gmina Czudec od km 0+000 do km 3+000"

Nadleśnictwo Strzyżów
21

Budowa oczyszczalni wód deszczowych realizowanej w ramach projektu pod tytułem "Projekt budowlany kolektora kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej dla przedłużenia ul. Kieleckiej w Końskich wraz z budową i modernizacją oczyszczalni wód deszczowych"

UMiG Końskie
.
ROBOTY HYDROTECHNICZNE
.
1
Zapora czołowa zbiornika w Cieszanowicach o długości 840mb, wysokości 11,30m , objętości 220 000 m3
WZMiUW Piotrków Trybunalski
2
Zapora czołowa zbiornika w Domaniowie o długości 700 mb, wysokości 10,4 m, kubatura 210 000 m3
WZMiUW Radom
3
Modernizacja wałów Wisły na długości 1 600 mb
WZMiUW Radom
4
Remont jazu i zapory ziemnej zbiornika w Cedzynie - gmina Górno
ŚZMiU Kielce
5
Zapora boczna Brudnów o długości 1375 mb z odwodnieniem zawala i przepompownią.
WZMiUW W-Wa Oddz.Radom
6
Modernizacja zbiornika wodnego BORKI w Radomiu
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
7
Modernizacja stawów kolmatacyjnych
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
8
Usuwanie szkód powodziowych na wałach p.pow. rzeki Wisły na odc.Ostrów - Mniszew w m.Przewóz Stary w km 6+500 - 8+200 gm. Magnuszew
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
9
Deszczownia stała na szkółce leśnej w Leśnictwie Czapla
Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
10
Remont czaszy zbiornika wodnego w Toporni gm. Przysucha
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
11
Zbiornik wodny Szymanowice
czasza o powierzchni 50,60 ha , poj. 980 tys m3
zapora ziemna - długość 1 520 mb , max wys. 6,5 mb ,
kubatura 98 604 m3 , piętrzenie 5,5 mb
ŚZM i UW Kielce
12
Regulacja cieku od Kaleniec w ramach zadania
"Koniecpol - Pilica I A"
ŚzMiUW Katowice oddział Częstochowa
13
Modernizacja istniejącego i budowa nowego zbiornika podoczyszczalni wód deszczowych przy ulicy Jarząbek w Kielcach
Miejski Zarząd Dróg Kielce
14
Remont jazu i zapory czołowej w Cedzynie
ŚZMiUW Kielce
15
Budowa zbiornika wodnego "Joachimów - Ziemiary" na rzece Rawce gm. Bolimów
WZMiUW Łódź
16
Odbudowa urządzeń regulacyjnych i budowli - rzeka Koprzywianka , gmina Klimontów
ŚZMiUW Kielce
17
Wał rzeki Wisły Ostrówek - Podgórzyce - szkody popowodziowe , gmina Warka
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
18
Likwidacja przebić hydraulicznych w rowach na dł. 370 mb przy obwałowaniu w miejscowości Brudnów gmina Wieniawa
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
19
Remont zbiornika małej retencji w miejscowości Borowa Góra - II etap odmulenie czasz zbiornika
Urząd Gminy Zagnańsk
20
Budowa zbiornika wodnego "WOJCIECHÓW" , zniszczonego
Urząd Gminy Daleszyce
21
Wieża widokowa i pomost w dolinie rzeki Krasna
Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze Pionki
22
Roboty Konserwacyjne rzek Czystej , Czarnej Koneckiej ,
Czarnej Nowej
ŚZMiUW Kielce
23
Remont i modernizacja obwałowania rzeki Wisły na odcinku Jaroszyn - Łęka - Regów II ; obiekt 1,2,3
WZMiUW Lublin
24
Modernizacja obwałowania rzeki Wisłu w km 4+956 - 6+978 na odcinku Lucimia - Brześce
WZMiUW Lublin
25
Remont i modernizacja obwałowania rzeki Wisły na odcinku Jaroszyn - Łęka - Regów II ; obiekt 4,5,6
WZMiUW Lublin
26
Remont lewego wału rzeki Wisły w km 19+890 - 21+340 Kółka Żabieckie
ŚZMiUW Kielce
27
Remont lewego wału rzeki Wisły w km 2+100 - 2+350 ,
3+000 - 3+300 Kępa Chwałowska Piotrowice
ŚZMiUW Kielce
28
Remont lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 0+050 ,
2+800 - 3+100 , 4+000 - 4+450 Piotrowice Linów
ŚZMiUW Kielce
29
Remont lewego wału rzeki Koprzywianki w km 1+700 - 2+100 , 6+300 - 6+510 , 7+550 - 7+700 Zawisełcze Skotniki
ŚZMiUW Kielce
30
Remont lewego wału rzeki Czarnej Staszowskiej
w km 0+750 - 1+550 zadanie Łęg
ŚZMiUW Kielce
31
Podwyższenie prawego wału rzeki Wisły - Sandomierz Nadbrzezie - w km 14+816 - 15+716
ŚZMiUW Kielce
32
Udrożnienie koryta rzeki Klikawki w km 4+580 - 8+660 gmina Puławy
WZMiUW Lublin
33
"Naprawa i odbudowa wału rz. Wisły w m. Kępa Bielańska w km 27+470 - 27+570, gm. Kozienice"
WZMiUW Warszawa oddział Radom
34
"Regulacja rzeki Ner wraz z usunięciem kolizji z kablem PKP i rekultywacją gruntów"
Urząd Miasta w Pabianicach
35
"Zabezpieczenie centrum miasta Ostrowca przed zalaniem rzeki Młynówki"
Urząd Miasta w Ostrowcu Św.
36
"Budowa zbiornika wodnego Joachimów Ziemiary, gm Bolimów"
WZMiUW w Łodzi
37
"Naprawa i odbudowa wału rz. Wisły w m. Staszów w km 9+950 - 11+050, gm. Kozienice
WZMiUW Warszawa oddział Radom
38
"Remont koryta rz. Krztyni w km 18+300 - 23+938, na terenie gminy Kroczyn, pow. Zawiercie"
ŚZMiUW w Katowicach
39
"Remont lewego wału Wisły w km 3+100 - 4+000, 4+450 - 5+100 Piotrowice Linów zadanie 3, gm. Zawichost"
ŚZMiUW w Kielcach
40
"Modernizacja i odbudowa wału rz. Wisły w m. Chotcza Dolna Gniazdków w km 0+000 - 3+100, gm. Chotcza"
WZMiUW Warszawa oddział Radom
41
"Remont prawego wału rzeki Strumień Kępa Ruszcza - Maśnik w km 2+700 - 4+200 i lewego wału Strumień Kępa Ruszcza - Przeczów w km 2+700 - 3+000, 4+300 - 4+800, gm. Połaniec, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie"
ŚZMiUW w Kielcach
42
"Odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarnej Nidzie w km 36+800 w m. Borków, gm. Daleszyce, woj.. świętokrzyskie"
ŚZMiUW w Kielcach
43
"Modernizacja pompowni w m. Solec n/Wisła ,
gmina Solec n/Wisła"
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
44
"Modernizacja pompowni w m. Wola Pawłowska , gmina Solec n/Wisła"
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
45
"Wisłoka - Książnice - Podleszany" - uszczelnienie korpusu i podłoża lewego wału rzeki dł. 4,115 km w miejscowości Podleszany i Książnice gm. Mielec, woj.podkarpackie"
PZMiUW Rzeszów
46
Remont i modernizacja przepompowni WILKÓW II w miejscowości Zastów Karczmiski , gmina Wilków
WZMiUW Lublin
47
Udrożnienie koryta rzeki Radomki w km 35+600-51+000 gmina Jedlińsk - EPAT II w km 46+800-48+320
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
48
Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej - odcinek od km 23+600 do km 24+300 wraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
tego odcinka
Powiat
Staszowski
49
Wykonanie regulacji linii brzegowej prawej strony Zalewu Kieleckiego wraz z czyszczeniem dna zbiornika
MZD Kielce
50
Wykonanie regulacji linii brzegowej lewej strony Zalewu Kieleckiego wraz z czyszczeniem dna zbiornika
MZD Kielce
51
Umocnienie koryta rzeki Silnicy od km 6+156 do 6+278 w Parku Miejskim - rejon ul. Solnej w Kielcach
MZD Kielce
52
Budowa wału ziemnego prawego polderu zbiornika Borków
ŚZMiUW Kielce
53
Zagospodarowanie zbiornika Borków
- - plaża i boiska do piłki plażowej
- - ciąg pieszy i rurociąg tłoczny kanału deszczowego w obrębie plaży zbiornika Borków
- - stacja transformatorowa z linią zasilającą NN, SN ...
- - trzy boiska sportowe w obrębie plaży zbiornika Borków
ŚZMiUW Kielce
54
Modernizacja obwałowań rzeki Narwi na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki - PAN Góra - etap I w km 0+000 do 2+063
WZMiUW Oddział w Warszawie
55
Remont lewego wału rzeki Wisły zad. " Słupiec Budziska" etap I w km 31+700 - 33+000, etap II w km 33+000 - 33+300 gm Łubnice, pow. Staszów
ŚZMiUW w Kielcach
56
Remont zbiornika wodnego na terenie Szkółki "Kutery"
Nadleśnictwo Starachowice
57
Wykonanie zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi w km 24 + 670 gm. Branice
WZMiUW w Opolu
58
Dolina Warty IV - modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Tyczyn - Burzenin w km 18+548 - 21+838
WZMiUW Łódź
59
Usunięcie szkód powodziowych na rzece Mora w km 0+000 - 0+700 oraz 5+200 - 6+532 gm. Głuchołazy
WZMiUW w Opolu
60
Odbudowa (modernizacja) obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000-8+835, obiekt 2 - odbudowa (modernizacja) wału w km 2+060-4+550 na długości 2,49 km, m. i gm. Annopol
WZMiUW Lublin
61
Modernizacja (rozbudowa) wału rzeki Wisły w miejscowości Regów Nowy - Regów Stary w km 3+275 - 6+200 gm. Gniewoszów
WZMiUW Wa-wa
O/ Radom
62
Rozbudowa prawego wału rzeki Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim
w km 12+755 – 13+380
ŚZMiUW Kielce
63
Remont lewego wału rz. Wisły w km 25+500 – 27+700 PRZEWŁOKA (zad.2), gm. Łoniów
ŚZMiUW Kielce
64
Konserwacja Kanału Kozienicko-Gniewoszowskiego w km 15+400-17+790, 21+620-24+300
WZMiUW Wa-wa O/Radom
65
Łęg II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Łęg w km 0+800+5+000 na długości 4,2 km w miejscowościach : Zalesie Gorzyckie, Gorzyce i Sokolniki -Orliska gm. Gorzyce, pow.tarnobrzeski woj.podkarpackie
PZMiUW Rzeszów
66
Modernizacja czaszy zbiornika wodnego w m. Jastrząb gm. Jastrząb
Gmina Jastrząb/WZMiUW Warszawa
67
Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb – budowa kładki żelbetowej dla pieszych
Gmina Jastrząb
68
Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb – budowa mola estradowego i mola widokowego
Gmina Jastrząb
69
Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów
WZMiUW Warszawa
70
Wykonanie zabudowy wyrwy w ograniczonym zakresie w prawym wale rzeki Opatówki w km 2+200 w msc. Szczytniki, gmina Dwikozy oraz wykonanie wału tymczasowego /opaskowego/ zabezpieczającego rozkop na prawym wale rzeki Opatówki w km 0+630 w msc. Szczytniki gm. Dwikozy
ŚZMiUW Kielce
71
Wykonanie wałów tymczasowych (opaskowych) w msc. Rybitwy
ŚZMiUW Kielce
72
Wykonanie wału tymczasowego (opaskowego) w msc. Winnica
ŚZMiUW Kielce
73
Wykonanie wałów tymczasowych (opaskowych) w msc. Maśnik
ŚZMiUW Kielce
74
Wykonanie ławeczki przywałowej wraz z zabudową wyrw w wale "poniemieckim" oraz wykonanie drogi technologicznej i naprawy drogi dojazdowej na lewym wale rzeki Wisły w km 2+600 – 2+900 w miejscowości Winiary, gmina Dwikozy.
ŚZMiUW Kielce
75
Wykonanie zabezpieczenia wyrwy w wale przeciwpowodziowym w msc. Rybitwy gm. Połaniec poprzez zabicie ścianki szczelnej stalowej w osi korpusu wału
ŚZMiUW Kielce
76
Wykonanie podwyższenia ławeczki przywałowej na lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Winiary
ŚZMiUW Kielce
77
Zabudowa wyrwy nr 2 wraz z przebudową śluzy w prawym wale rzeki Opatówki w msc. Szczytniki gm. Dwikozy
ŚZMiUW Kielce
78
Zabudowa wyrwy nr 1 w prawym wale rzeki Opatówki w msc. Szczytniki gm. Dwikozy w km 2+100 – 2+200
ŚZMiUW Kielce
79
Odbudowa wału, wylotu i rurociągów tłocznych pompowni w Rybitwach, gm. Połaniec
ŚZMiUW Kielce
80
Wykonanie zabudowy wyrwy w lewym wale rzeki Wisły w msc. Winiary, gm. Dwikozy
ŚZMiUW Kielce
81
Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w msc. Łukowiec
ŚZMiUW Kielce
82
Wykonanie zabezpieczenia lewego wału rzeki Wisły w msc. Otoka, gm. Łoniów
ŚZMiUW Kielce
83
Remont lewego wału rzeki Wisły w km 23+000-25+500 Chodków gm. Łoniów
ŚZMiUW Kielce
84
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny kanał strumień w KM 0+000 DO KM 12+980
ZAD.1 - etap II na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, Pow.STaszów, Woj.Świętokrzyskie
ŚZMiUW Kielce PBW Sandomierz
85
Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w m. Kępa Nagnajewska gm. Łoniów pow. Sandomierz
ŚZMiUW Kielce
86
Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
PZMiUW Rzeszów
88
Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Warty Krzykosy-Orzechowo-Szczodrzejewo, gmina Krzykosy, Miłosław, Nowe Miasto n. Wartą , woj. wielkopolskie
WZMiUW Poznań/FERENS
89
Naprawa uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych na terenie powiatu sandomierskiego w zakresie podanym poniżej:
1. Lewy wał rzeki Koprzywianki na odcinkach 0+000 – 0+600 Sandomierz – Krakówka oraz 0+000 – 3+000 Strochcice – Andruszkowice.
2. Prawy wał rzeki Wisły od mostu na Wiśle do ul. Portowej z drogą dojazdową do poru rzecznego i huty szkła.
3. Prawy wał rzeki Wisły rejon Huty Szkła.
4. Lewy wał rzeki Trześniówki od ujścia do Wisły do mostu kolejowego.
5. Stary wał z drogą dojazdową przy śluzie na rz. Atramentówce.
ŚZMiUW Kielce
90
Usuwanie szkód powodziowych – prawy wał rzeki Wisły w km 111+500-113+000 w m. Wola Zabierzowska gm.Niepołomice, powiat wielicki
MZMiUW Kraków/PRG-W Sławków
91
Ochrona przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – usuwanie szkód powodziowych – doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Pławianka w km 0+000-1+005 w miejscowości Pławy, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski- etap I
MZMiUW Kraków/PRG-W Sławków
92
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 roku na terenie gminy Szczucin pow. Dąbrowski, woj. małopolskie – Prawy wał Wisły- usuwanie szkód powodziowych – naprawa wału dł. 2,05 km , drogi powodziowe dł. 2,05km w msc. Odmęt, Laskówka Delestowska, Lubasz, Szczucin, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów, Słupiec gm. Szczucin, pow. Dąbrowski – Etap II naprawa wału w km 29+000-29+405; 32+150-32+350, droga powodziowa w km 33+000-34+100.
MZMiUW Kraków/PRG-W Sławków
93
Budowa i remont obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Barycz
Nadleśnictwo Barycz
94
Budowa zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Proboszczowice – Na Buczek. Na widów
Nadleśnictwo Rudziniec
95
Nowy Breń 1 Etap 1 – Przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń w km 0+653 – 2+170 w miejscowości Słupiec, gmina Szczucin, powiat Dąbrowa Tarnowska, woj. Małopolskie
MZMiUW Kraków
96
Wały rzeki Wisły – Podmieście Świerże w II w km 4+920-6+013 w m. Łoje gm. Sieciechów
WZMiUW w Warszawie O/Radom
97
Wały rzeki Wisły - Ostrów-Mniszew w km 0+000-0+500 w m. Ostrów gm. Magnuszew
WZMiUW w Warszawie O/Radom
98
Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego rezerwatu przyrody SMOLNIK w Szumiradzie
Nadleśnictwo Olesno
99
Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego – budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska *
WZMiUW Warszawa Oddział Radom
100
Zbiornik Góra Bełdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice , pow. poddębicki *
WZMiUW Łódz
101
Podwyższenie i rozbudowa prawostronnego wału rzeki Wisły Huta Szkła - Koćmierzów w km 1+122 - 1+500 *
ŚZMiUW w Kielcach
102
"Dolina Warty VII" - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 2+119 - 5+123 gm. Warta pow. Sieradzki *
WZMiUW w Łodzi

* - roboty w trakcie realizacji